Home > 고객센터 > 독자게시판  
 
 
     
 
  작성자 : 나라 조회수 : 34  
  제목 : 명언  
     
  미래를 예측하는 최선의 방법은 미래를 창조하는 것이다.The best way to predict the future is to invent it.
 
  등록일 : 2024-07-05 오후 1:52:00  
  최종수정일 : 2024-07-05 오후 1:52:00